ENCONTRO

Sobre un espazo en branco que suxire o neutro, o valeriro, topan dúas figuras: Traballas ou deseñas? Unha negra é elástica, sen adorno algún. Outra brillante –semella un caracol- alfaias metálicas coroan a súa cabeza. O negro realiza un traballo primario, físico e non deixa rastro. O segundo –parece máis intelectual- deixa un rastro de baba transparente na que transcende. Un pasa por baixo do o outro, ou o outro por riba do un, quen marca o camiño? Un nú co seu anaco de cartón. Outro parapetado de plásticos, coa súa casa impóluta. Un máis grande, outro máis pequeño; repartición, porcentaxe. Petróleo e cartón, petróleo e metal.

Son dúas figuras, dous suxeitos, que se atopan no camiño, relacionan-se e inquiren-se para definir duas realidades ou unha?. Que me queres? Que che quero? Non me ves? Somos todo? Que facemos? Decide ti. Non, decide ti. DECIDAMOS

ENCUENTRO

Sobre un espacio en blanco que sugiere el neutro, el vacío, se encuentran dos figuras: Trabajas o diseñas? Una negra es elástica, sin ningún adorno. Otra brillante –parece un caracol- joyas metálicas coronan su cabeza. El negro realiza un trabajo primario, físico y no deja rastro. El segundo –parece más intelectual- deja un rastro de baba transparente en la que transciende. Uno para por debajo del otro, o el otro por encima del uno, ¿quién marca el camino? Uno desnudo con su trozo de cartón. Otro parapetado de plásticos, con su casa impóluta. Uno más grande, otro más pequeño; repartición, porcentaje. Petróleo y cartón, petróleo y metal.

Son dos figuras, dos sujetos, que se encuentran en el camino, relaccionándose y preguntándose para definir ¿dos realidades o una? ¿Qué quieres de mi? ¿Qué quiero de ti? ¿No me ves? ¿Somos todo? ¿Qué hacemos? Decide tu. No, decide tu. DECIDAMOS

Xacobe Meléndrez Fassbender, decembro 2006