Serie: Valles Georgianos - Turquia  

 

 

 

© Xacobe Meléndrez Fassbender

Ishan Kilisesi.

monasterio Georgiano

 

28447