Serie: Valles Georgianos - Turquia  

 

 

 

© Xacobe Meléndrez Fassbender

Ösk Vank Kilisesi, siglo X

monasterio Georgiano

 

28476