Serie: Valles Georgianos - Turquia  

 

 

 

 

© Xacobe Meléndrez Fassbender

detalle decorativo

Bagbasi Kilisesi, Haho

monasterio Georgiano

 

28505