Serie: Valles Georgianos - Turquia  

 

 

 

 

© Xacobe Meléndrez Fassbender

 

edificio anexo a la Bagbasi Kilisesi, Haho

monasterio Georgiano

 

28502