Serie: Valles Georgianos - Turquia  

 

 

 

 

© Xacobe Meléndrez Fassbender

 

 

Osk Vank Kilisesi,

monasterio Georgiano

 

28472